ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกสติ…เพื่อชีวิตที่สงบเย็น ครั้งที่ ๔๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

44 A4meditation

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจในธรรมเข้าร่วมกิจกรรม “ฝึกสติ….เพื่อชีวิตที่สงบเย็น” ครั้งที่ ๔๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ นำฝึกปฏิบัติและแสดงธรรมในหัวข้อ “ศึกษาชีวิตจากแนวคิดในพระสูตร :  อานาปานสติสูตร” โดย พระอาจารย์ ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต

สามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โน้ต ๐๘๑-๖๔๒๔๔๘๗ หรือ note.korranut@gmail.com   ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกสติ…เพื่อชีวิตที่สงบเย็น ครั้งที่ ๔๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

IMG_0838

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจในธรรมเข้าร่วมกิจกรรม “ฝึกสติ….เพื่อชีวิตที่สงบเย็น” ครั้งที่ ๔๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ นำฝึกปฏิบัติและแสดงธรรมในหัวข้อ “ศึกษาชีวิตจากแนวคิดในพระสูตร :  อานาปานสติสูตร” โดย พระอาจารย์ ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โน้ต ๑๐๑ หรือ koranut@eau.ac.th   ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน

ด้วยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรินธรวิชโชทัย  เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  ถึง 31 กรกฎาคม 2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

11รับสมัครงาน_Page_1 11รับสมัครงาน_Page_2 11รับสมัครงาน_Page_3 11รับสมัครงาน_Page_4

มาร่วมส่งต่ออนาคตให้รุ่งน้อง…

20150630113722_FE002F50-8D58-1A59-9708-102B8BB4EB85