พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการ ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

c11

วันจันทร์ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดี พร้อมด้วยกรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จะได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกาษา 2557 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์  จึงขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5771028 ต่อ 101

ผลงาน “ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับรถเข็นคนพิการ” ของน.ศ.วิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลระดับดี

นายภาสกร ชาประเสริฐ และ นางสาวกรรณิกา ศิรินวะสกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผู้จัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่อง “การพัฒนาชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับรถเข็นนั่ง (Development of Power Add – On Drives for Wheelchair)” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  น้ำหอมจันทร์ อาจารย์ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์   อาจารย์พงษ์สวัสดิ์  คชภูมิ และอาจารย์ธีรพงษ์  บริรักษ์  ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับดี  จากผลงาน  “ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับรถเข็นคนพิการ” ในการประกวดการเขียนข้อเสนอโครงการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาการแพทย์และสุขภาพ และการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2557” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

e1