มาร่วมส่งต่ออนาคตให้รุ่งน้อง…

20150630113722_FE002F50-8D58-1A59-9708-102B8BB4EB85

รับสมัครงาน

บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด เปิดรับสมัครงานและนักศึกษาฝึหกงานในหลายตำแหน่ง ได้แก่
1.  งานด้านบัญชี
2. งานด้านธุรการ
3. งานด้านช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
4. งานด้านจัดซื้อ
5. งานด้านการขาย
6. งานด้านการตลาด

ติดต่อ คุณรับขวัญ  เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา 02-5093860 ต่อ 142 และ 086-4618780
บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด (541 ซอย 39/1  ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพ 10220)

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability :Sustainable Cities” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

38

ด้วย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการ  ในประเด็น เมืองยั่งยืน (Sustainable Cities) เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านคุณภาพสังคมกับนักวิชาการของไทยกับต่างประเทศเครือข่ายองค์ความรู้ใน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ด้าน Management and Administration of Sustainable Cities ๒) ด้าน Sustainable Compact Cities และ ๓) ด้าน Sustainable Healthy Cities และเพื่อการพัฒนางานวิจัย
การนำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเชื่อมโยงการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities” ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (รายละเอียด : http://eaucon2014.eau.ac.th/)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกสติ…เพื่อชีวิตที่สงบเย็น ครั้งที่ ๔๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

40 A4meditation

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจในธรรมเข้าร่วมกิจกรรม “ฝึกสติ….เพื่อชีวิตที่สงบเย็น” ครั้งที่ ๔๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ นำฝึกปฏิบัติและแสดงธรรมในหัวข้อ “ศึกษาชีวิตจากแนวคิดในพระสูตร :  มาคัณฑิยสูตร” โดย พระอาจารย์ ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โน้ต ๐๘๑-๖๔๒๔๔๘๗ หรือ note.korranut@gmail.com   ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘